Regulamin

Zawody w Kolarstwie Górskim „MTB XC Rzeszów BIKE Festival”

I. CEL ZAWODÓW

  • Popularyzacja kolarstwa, rekreacji oraz turystyki rowerowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Zdobywanie nowych zwolenników jazdy na rowerze.
  • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
  • Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu.
  • Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.
  • Promocja Miasta Rzeszów.

II. ORGANIZATOR

Rzeszowski Klub Sportowy SPORT-PARTNER
ul. Klonowa 26/50, 35-205 Rzeszów
NIP: 813-30-96-948

Osoby do kontaktu:
Tomasz Rudnicki – Kierownik Zawodów MTB

Tel.: 601 667 007

e-mail: mtb@rzeszowbikefestival.pl

Wojciech Kwiatek – Koordynator Festiwalu
Tel.: 605 180 025

e-mail: kontakt@rzeszowbikefestival.pl

strona internetowa: www.rzeszowbikefestival.pl

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Termin: 10.07.2020 r. (Sobota)
Miejsce: Park Sybiraków w Rzeszowie
Adres: ul. Broniewskiego w Rzeszowie

IV. KATEGORIE WIEKOWE

GRUPA 1 (z podziałem na chłopców i dziewczynki):
A: do 4 lat
B: 5-6 lat
C: 7-8 lat
D: 9-10 lat 

GRUPA 2:

Żak/Żakini: 11-12 lat
Młodzik/Młodziczka: 13-14 lat
Junior mł./Juniorka mł. 15-16 lat 

GRUPA 3:
Junior 17-19 lat
Masters II 40-49 lat  

Masters III50 i więcejlat

Kobiety I 17-35 lat
Kobiety II 36 i więcej lat 

GRUPA 4:

Senior 20-29 lat

Masters I 30-39 lat

V. TRASY ZAWODÓW

GRUPA 1:

Zawody rozgrywane są w miasteczku zawodów (teren asfalt i trawa) w zasięgu wzroku rodziców. Długość i trudność trasy będzie uzależniona od kategorii wiekowej. Dla kategorii A i B przewiduje się trasę po płaskim terenie. Dla kategorii C i D przewiduje się trasę z niewielkim podjazdem i zjazdem. Dokładne informacje o trasie dla dzieci będą podane w dniu zawodów.

GRUPA 2,3 i 4:

Trasa składająca się z rund długości około 2200 metrów wyznaczona przez taśmy w Parku Sybiraków, nawierzchnia w większości trawiasta. Na trasie pojawiają się przeszkody w postaci tzw. Dropów (skoczni), które będzie można objechać alternatywną trasą oraz inne przeszkody zbudowane z desek lub palet. Ilość rund uzależniona jest od kategorii wiekowej. 

VI. CZASY WYŚCIGÓW

Żak/Żakini:  1 skrócona runda / 10-15 minut
Młodzik/Młodziczka: 1 runda / 15-20 minut
Junior mł./Juniorka mł. 2 rundy / 30-40 minut

Junior 4 rundy / 40-50 minut
Senior 6 rund / 60-70 minut
Masters I 6 rund / 60-70 minut
Masters II 4 rundy / 40-50 minut

Masters III 4 rundy / 40-50 minut

 
Kobiety I 2 rundy / 20-30 minut
Kobiety II 2 rundy / 20-30 minut

VII. HARMONOGRAM ZAWODÓW

ZAPISY

12:00 – 13:00 GRUPA 1

12:00 – 14:00 GRUPA 2 

12:00 – 17:00 GRUPA 3

12:00 – 19:00 GRUPA 4

START
GRUPA 1:

14:00 – 14:30

GRUPA 2:

15:00 Żak / 15:01 Żakini

15:30 Młodzik / 15:31 Młodziczka

16:00 Junior Mł. / 16:01 Juniorka Młodsza 

GRUPA 3:

17:30 Kobiety I i II

18:00 Junior / 18:01 – Masters II / 18:02 Masters III

GRUPA 4:

19:30 Senior / 19:31 – Masters I 

DEKORACJA
14:45 – GRUPA 1
17:00 – GRUPA 2 
19:00 – GRUPA 3 

20:45 – GRUPA 4

VIII. LIMIT UCZESTNIKÓW

GRUPA 1 – 150 osób

GRUPY 2, 3 i 4 – 150 osób  

O kolejności zgłoszeń decyduje:

GRUPA 1 – kolejność zapisów w dniu zawodów. 

GRUPY 2,3 i 4 – wpłata za start. 

IX. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

– Udział uczestników z GRUPY 1 jest bezpłatny a zapisy odbywają się w dniu wyścigu zgodnie z harmonogramem. 

– Zgłoszenia internetowe obejmują kategorie GRUP 2, 3 i 4.

Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej na rachunek bankowy podany przez Organizatora:

Nr: 66 8642 1126 2012 1130 1264 0001

– Organizator ustala wysokość i terminy opłat dla poszczególnych kategorii:

Do 7.07 (środa): 

Żak/Żakini, Młodzik/Młodziczka – 10 zł

Junior Mł./Juniorka Mł., Kobiety I i Kobiety II – 20 zł

Junior, Senior, Masters I / II / III – 40 zł 

W dniu wyścigu: 

Żak/Żakini, Młodzik/Młodziczka – 20 zł

Junior Mł./Juniorka Mł., Kobiety I i Kobiety II – 40 zł

Junior, Senior, Masters I / II / III – 60 zł 

Uczestnik od momentu rejestracji oraz pojawienia się na liście startowej na stronie internetowej ma 7 dni na uiszczenie opłaty startowej (decyduje data zaksięgowania na koncie). Konsekwencją braku wpłaty jest wykreślenie zawodnika z listy zgłoszeń. Zawodnik ma prawo zgłosić się ponownie (o ile będą wolne miejsca). W przypadku osiągnięcia limitu uczestników decydować będzie kolejność wpłat.

Internetowy system rejestracji i opłat, dostępny jest na stronie internetowej wyścigu.

Opłata za start dokonywana jest za pomocą płatności elektronicznych. W przypadku płatności w dniu imprezy (biuro zawodów), obowiązuje płatność tylko gotówką.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

W celu uzyskania faktury za udział w zawodach, prosimy o informację (imię i nazwisko, dane do faktury) na adres mailowy: kontakt@rzeszowbikefestival.pl, bezpośrednio po dokonaniu opłaty. 

XX. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO

– Oznakowaną trasę zawodów.
– Zabezpieczenie medyczne zawodów.
– Posiłek w formie bufetu na mecie (woda, ciastka, owoce)
– Elektroniczny pomiar czasu.

– Zdjęcia do własnego użytku.

XI. NAGRODY

GRUPA 1:

– Pamiątkowy medal dla wszystkich uczestników na mecie.

– Dyplom i nagroda rzeczowa dla miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych.

GRUPA 2:

– Pamiątkowy medal dla wszystkich uczestników na mecie.

– Dyplom i nagroda rzeczowa dla miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych.

GRUPY 3 i 4:

– Medal i nagroda rzeczowa dla miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych.

XII. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

1. Zawody w kolarstwie górskim będą rozgrywane bez względu na warunki atmosferyczne.
2.Wyścigi zostaną rozegrane ze startu wspólnego.
3. Na trasie wyścigu występują trudne technicznie odcinki gdzie należy zachować szczególną ostrożność.
4. Trasa zawodów wytyczona będzie na terenie Parku Sybiraków w Rzeszowie.
5. Zawodnicy, którzy wycofają się z wyścigu (defekt, uraz) mają obowiązek zgłosić ten fakt niezwłocznie Organizatorowi.
7. Trasa wytyczona będzie taśmami.
8. Skracanie trasy lub inne czynności zawodników mające na celu korzyści względem konkurentów będą karane bezwzględną dyskwalifikacją.
9. Zawodnik nie może podczas wyścigu używać słów obraźliwych lub obelżywych, zachowywać się niesportowo lub lekceważąco, ignorować regulamin wyścigu.
10. Zawodnik musi zawsze zachowywać się uprzejmie i nie utrudniać wyprzedzania innemu kolarzowi. Bezwzględnie obowiązują zasady FAIR PLAY.
11. Zawodnik musi szanować środowisko naturalne i jechać tylko wyznaczoną oficjalnie trasą. Nie wolno mu zanieczyszczać okolicy, wyrzucać żadnych odpadów lub śmieci poza wyznaczoną strefą bufetu. Na trasie lub w jej pobliżu nie mogą znajdować się żadne szklane pojemniki.
12. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie miną żadnego punktu kontrolnego.
13. Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie go przez sędziów oraz brak potwierdzenia przejazdu przez wszystkie punkty kontrolne karane będzie dyskwalifikacją.
14. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.
15. We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tym regulaminem będzie decydował Organizator zawodów.

16. Wyścig nie jest wpisany do Kalendarza Podkarpackiego Związku Kolarskiego. 

XIII. WARUNIKI UCZESTNICTWA

– Każda osoba startująca w zawodach robi to na własną odpowiedzialność
– W Biurze Zawodów należy podpisać dokument o wypożyczeniu transpondera (chipa) oraz oświadczenie o stanie swojego zdrowia, ubezpieczeniu NNW i wiedzy na temat ryzyka jakie niesie za sobą start w zawodach w kolarstwie górskim.
– Uczestnictwo osoby poniżej 16 roku życia, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. Formularz dostępny jest na stronie internetowej wyścigu.
– Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym na głowie.
– Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania własnego, sprawnego roweru, który napędzany jest wyłącznie siłą mięśni, wyposażonego w dwa jednakowe koła nie większe niż 29 cali.
– Uiszczenie opłaty startowej w biurze zawodów zgodnie z regulaminem.
– Zawodnicy startować mogą tylko w swojej kategorii wiekowej, startując w innej kategorii robią to na własną odpowiedzialność i nie będą klasyfikowani.

XIV. ZMIANY

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości:
– Łączenia startu różnych kategorii wiekowych w przypadku małej liczby uczestników danych kategorii. Wyniki będą zgodne z obowiązującą kategorią wiekową.
– Rozdzielenia jednej kategorii wiekowej w przypadku za dużej liczby uczestników, na 2 grupy. 3 najlepszych zawodników z danego biegu, weźmie udział w finale. Kolejność wjazdu na metę stanowi wynik końcowy danej kategorii wiekowej.

XV. KARY

Organizator może zasądzić następujące kary:
– Upomnienie.
– Kara czasowa.
– Dyskwalifikacja.

XVI. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

XVII. PROTESTY

Protesty do Organizatora zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów i do 15 minut po ogłoszeniu wyników. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
5. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
6. Każdy zawodnik powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jak i od odpowiedzialności cywilnej (OC) we własnym zakresie.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu opłaty startowej.
8. Uczestnik wyścigu podpisując oświadczenie w Biurze Zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na prezentację zdjęć w internecie oraz w celach marketingowych organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

XIX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że: 

Administratorami podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń są : 

> Rzeszowski Klub Sportowy SPORT-PARTNER ul. Klonowa 26/50, 35-010 Rzeszów, tel.: 605180025 lub 603811007, adres email: kontakt@rzeszowbikefestival.pl

 Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu : 

– w celach informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe 

– w celu dowodowym, archiwalnym 

– aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,  

 – aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe 

– aby promować inne nasze imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. 

– w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 

 – Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości). 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.